บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภโชค ตรรกนันท์ วัลลภ แดงใหญ่ ภาวฤณ ลีฬหวนิช และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
การให้หัวน้ำนมของมารดาตนเองทางช่องปากแก่ทารกน้ำหนักน้อยมาก: ความเป็นไปได้ ผลทางคลินิก และความปลอดภัย    
กัลยาณี คูศิริวิเชียร และ แสงแข ชำนาญวนกิจ
อัตราความสำเร็จในการทำหัตถการการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำของต่อมหมวกไตในผู้ป่วยที่มีภาวะอัลโดสเตอโรนสูง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชัชชาญ คงพานิช ไพบูลย์ คูหเพ็ญแสง และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
การประเมินความเครียดในพยาบาลแผนกไอซียู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ และ ดุสิต จันทยานนท์
  • บทความฟื้นวิชา
การดูแลโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Management of Acute Pancreatitis)
ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์
  • ปกิณกะ
รางวัลชัยนาทนเรนทรสำหรับนักการสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ
บุญเติม แสงดิษฐ
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 69 No 2 (2016): April-June, 2016
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์