บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิผลของเครื่องมือส่องไฟหลอดแอลอีดีที่ผลิตเองสำหรับรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลืองเปรียบเทียบระหว่างโคมส่องไฟแอลอีดีและเตียงส่องไฟแอลอีดี
ณพล จิตรศรีศักดา และแสงแข ชำนาญวนกิจ
ประสิทธิผลของโคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์และกระโจมส่องไฟแอลอีดี ในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด    
วราลี เดชพุทธวัจน์ และแสงแข ชำนาญวนกิจ
ผลของการรับประทานยาลดความดันโลหิตผสมในช่วงเวลาแตกต่างกันต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ
ชัญญา ชมเชย และบัญชา สถิรพจน์
การเปรียบเทียบการใช้ เครื่องตรวจกล่องเสียงชนิดวิดีโอ แมคกราธ รุ่น 5 และชนิดแมคอินทอช ในการเปิดทางเดินหายใจเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออก จากคอหอยส่วนล่างในหุ่นจำลอง โดยแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รัญชนา  คุณจันทรโชติ และกิติศักดิ์  แสนประเสริฐ
  • บทความฟื้นวิชา
ข้อพิจารณาในการวินิจฉัย และวิธีการใช้ยา ในผู้ป่วยที่แพ้ยาเพนนิซิลิน (Diagnosis and management in patient with penicillin allergy)
จิรวัฒน์  เชี่ยวเฉลิมศรี ปณิธาน ประดับพงษา วัฒน์ มิตรธรรมศิริ และอธิก แสงอาสภวิริยะ


Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 69 No 3 (2016): July-September, 2016
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์