บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสรีรวิทยาของนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 2
พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ
การติดตามการลดลงของอัตราการกรองของไตระยะยาวในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นารีรัตน์ พุ่มสลุด และ บัญชา สถิระพจน์
การหาความชุกของความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี พ.ศ. 2556
มหัทธนา กมลศิลป์ จุฑาวดี วุฒิวงศ์ จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ ชฎาภรณ์ สมบัติชัยศักดิ์ และ ทัศนีย์ พูลเวช
รถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ ควบคุมด้วยเสียงและศีรษะ
เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • บทความฟื้นวิชา
โรคหืดจากการทำงาน (Occupational Asthma)
วัชรภัสร์ มณีฉาย ปณิธาน ประดับพงษา วัฒน์ มิตรธรรมศิริ และ อธิก แสงอาสภวิริยะ
  • ปกิณกะ
การประยุกต์พุทธธรรมสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงาน
บุญเติม แสงดิษฐ
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 69 No 4 (2016): October-December, 2016
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์