บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
ปริมาณ และเสถียรภาพ ของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหัวหอมแดงสายพันธุ์ศรีสะเกษ
คงศักดิ์ บุณยะประณัย จิราวรรณ มหาวันตัง ปกรณ์ ไทยานันท์ รุ่งฤดี สิงห์ดง บุษบา มาตระกูล สุดาลักษณ์ ธัญญาหารและ ปริวรรต สาคร
การประเมินหลักสูตร การฝึกตามหน้าที่พลทหารกองประจำการ และผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น ของเหล่าทหารแพทย์กองพันเสนารักษ์ที่ 8     
อัทคพล มลอา ปราณี อ่อนศรี และ นิธิไชย บุญไชย
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงของทหารสื่อสาร ที่ทำงานอยู่ใกล้และไกลเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งหนึ่ง     
พุทธิชัย แดงสวัสดิ์ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ และ บุญเติม แสงดิษฐ
ประสิทธิผลของการประยุกต์โปรแกรมเลิกบุหรี่ ในทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2559 กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปรีดี บัญญัติรัชต วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ดุสิต จันทยานนท์ และ พิชัย แสงชาญชัย
  • รายงานผู้ป่วย
พิษของเมล็ดสบู่ดำในพลทหาร: รายงานกลุ่มผู้ป่วย
ธันยพร ตั้งตรงจิตร ณัฐ ไกรโรจนานันท์ และ กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ
  • บทความฟื้นวิชา
อาการปวดบริเวณกระดูกก้นกบ
สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 70 No 1 (2017): January-March, 2017
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์