บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
แนวโน้มการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในพลทหารที่บริจาคโลหิตในจังหวัดเชียงใหม่
เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ บุญเติม แสงดิษฐ และ ดุสิต จันทยานนท์
Anti-Mia และ Anti-E: แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงที่มีนัยสำคัญทางคลินิกที่พบ ได้บ่อยที่สุด ในผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทรงศักดิ์ ศรีจินดา สรทศ โบสุวรรณ ชุษณัฐ นวลอินทร์ และ ชไมพร สุวรรณะโสภณ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเถาย่านางแดงต่อเชื้อก่อโรคในช่องปาก      
สวนีย์ ไกรเทพ บุษบา มาตระกูล สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์ ศญาดา ด่านไทยวัฒนา  และ สราวุธ สายจันมา
ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชากระบวนการ พยาบาลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนพยาบาล
สายสมร เฉลยกิตติ นัยนา วงศ์สายตา อรวรรณ จุลวงษ์ อภิญญา อินทรรัตน์ และ องค์อร ประจันเขตต์
  • รายงานผู้ป่วย
การใช้เครื่องมือทันตกรรมประเภท Non-commercial และ Customized Mandibular Advancement Splint - MAS ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นระดับรุนแรง โรคปวดศรีษะไมเกรน ออราและอาการปวดกล้ามเนื้อ เทมโพราลิส
วิภาสินี พัวประดิษฐ์
  • บทความฟื้นวิชา
ภาวะหลอดเลือดดำขอดจากการประกอบอาชีพ
ภูษิต เฟืองฟู ธำรงค์โรจน์ เต็มอุดม คธาวุธ ดีปรีชา และ บุญเติม แสงดิษฐ
  • ปกิณกะ
การลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศระยะไกลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ของกองทัพบกทั้งหมดเป็นครั้งแรก
ณัฐ ไกรโรจนานันท์


Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 70 No 2 (2017): April-June, 2017
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์