บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
การประเมินค่าอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่อเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ในกระแสเลือดก่อนผ่าตัดในการทำนายระยะปลอดโรคของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษา
กาญจนา อารีรัตนเวช วิริยะ แก้วกังสดาล วิจิตรา อาสาฬห์ประกิต สุขไชย สาทถาพร และ วิชัย วาสนสิริ
การเปรียบเทียบการรบกวนความคมชัดจากการเคลื่อนไหวของภาพระยะอาร์เทอเรียล ขณะตรวจตับด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging; MRI) ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับGadoxetate disodium และGadobutrolณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
บุษบง หนูหล้า ปวีณา พันตัน ชัชชาญ คงพานิช และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้านต่อความรุนแรงของโรคและสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ธนพงศ์ แสงส่องสิน และ ชนนท์ กองกมล
การสำรวจหน้าที่ของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ยอดหทัย หิรัญสาย รุ่งทิวา หมื่นปา และ ธนศักดิ์ เทียกทอง
  • รายงานผู้ป่วย
การวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นระดับรุนแรง (Severe ObstructiveSleep Apnea - Severe OSA) และการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทันตกรรมประเภท Mandibular Advancement Splints - MAS ด้วยการตรวจการนอนหลับประเภทที่ 1 (Polysomnography - PSG) และ ประเภทที่ 3 (Modified Portable Sleep Apnea Testing Unattended)
วิภาสินี พัวประดิษฐ์
  • บทความฟื้นวิชา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และ สายสมร เฉลยกิตติ
ภาวะแทรกซ้อนจากการกลืนสิ่งแปลกปลอมชนิดแหลมคมในทางเดินอาหาร(Complications of Sharp-pointed Foreign Body Ingestion in Gastrointestinal Tract)
เกษมศักดิ์ ทัศนพูนชัย และ ศักรินทร์ จิรพงศธร
วันยุงโลกและการควบคุมโรคที่นำโดยยุง
บุญเติม แสงดิษฐ์
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 70 No 3 (2017): July-September, 2017
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์