บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
สภาวะที่เหมาะสมของการย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีสำหรับโปรตีนเอนเกรล 1
เจตนา เรืองประทีป รุจินี ปดิฐพร ปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร และ ภัสรา อาณัติ
การวินิจฉัยระหว่างทำการผ่าตัดด้วยวิธีเซลล์พยาธิวิทยา      
ธีรยสถ์ นิมมานนท์ ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ สุเมธ เติมมธุรพจน์ และ นรุฏฐ์ ทองสอน
การทำงานบนโต๊ะกับคอมพิวเตอร์ (VDT Workstation): การเปรียบเทียบท่าทางการทำงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยอาการของกล้ามเนื้อ และกระดูกโดยใช้เซ็นเซอร์แบบตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)      
เดชฤทธิ์ มณีธรรม
ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาวอร์ฟารินครั้งแรกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ระวิวรรณ หลิมศิโรรัตน์ โพยม วงศ์ภูวรักษ์ สุชาดา สูรพันธุ์ และ วรสิน เกตานนท์
การพัฒนาแบบวัดสภาวะแวดล้อมทางการศึกษาสำหรับนักเรียนแพทย์
อนุพงษ์ กันธิวงค์
  • บทความฟื้นวิชา
การใช้ยากระตุ้นตัวรับโดปามีนที่ไม่ใช่อนุพันธ์ของเออร์กอตในการรักษาอาการ ซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน
ณัฐพล ใจสุภา และ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
โรคไตอักเสบลูปัส (Nephrology Update: Lupus Nephritis)
บัญชา สถิระพจน์
บทคัดย่อผลงานโปสเตอร์นักเรียนแพทย์ทหาร การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 45
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 70 No 4 (2017): October-December, 2017
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์