บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการเข้ารับการบำบัดด้วยโปรแกรมเมทริกซ์ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยยาเสพติดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จิรฉัตร ถิ่นไพโรจน์ และ นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล
ประสิทธิผลของการบำบัดยาเสพติดวิวัฒน์พลเมืองรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎุเกล้า เปรียบเทียบกับการบำบัดยาเสพติดวิวัฒน์พลเมืองรูปแบบเดิม
นิรมล แก้วคำ เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์ และ ธวัชชัย ลีฬหานาจ
การทำงานบนโต๊ะกับคอมพิวเตอร์ (VDT Workstation): การเปรียบเทียบท่าทางการทำงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยอาการของกล้ามเนื้อ และกระดูกโดยใช้เซ็นเซอร์แบบตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)
เดชฤทธิ์ มณีธรรม
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมธี สุทธศิลป์ และ สายสมร เฉลยกิตติ
ยีนเมทีลีนเตตราไฮโดรโฟเลทรีดักเตสกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
รุจินี ปดิฐพร ปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร เจตนา เรืองประทีป และ ภัสรา อาณัติ
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ ทางการหายใจของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ
วรกมล บุณยโยธินวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์และ ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
  • บทความฟื้นวิชา
ระบบระบายอากาศสำหรับควบคุมคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล
วรกมล บุณยโยธิน และ ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล
  • รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยไข้เลือดออกและภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ (Dengue myositis)
เพชรรัตน์ อมรสันต์ และ กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ
  • ปกิณกะ
บทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์กับการปฏิบัติการทางทหาร
คทาวุธ ดีปรีชา และ ภูษิต เฟื่องฟู
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 71 No 1 (2018): January-March, 2018
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์