บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมออกกำลังกาย HPPM Exercise Program เพื่อการลดการสะสมความร้อนของร่างกาย ในการฝึกทหารกองประจำการที่มี ดัชนีมวลกายมากกว่า 28 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ภูษิต เฟื่องฟู เสาวนิตย์ แพงโพธิ์ วรินทร ทานาค และ คทาวุธ ดีปรีชา
ความชุกของการสั่งจ่ายยาที่มีแนวโน้มจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับ ยาต้านเกร็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วิสาข์ พีรพัฒนโภคิน ชัชนินทร์ อจลานนท์ และ กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาผนังช่องอกตำแหน่งที่ใส่ท่อระบายช่องอก กับส่วนต่างๆ ของร่างกายในประชากรชายไทย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ธิติพร ถนอมทรัพย์ และ ณัฐ ไกรโรจนานันท์
ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ทัศพร ชูศักดิ์ เนตรนภา สาสังข์ และ สายสมร เฉลยกิตติ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงานของมารดากับการกำเนิดทารกน้ำหนักน้อย ของสตรีมีครรภ์ที่เข้ารับการคลอดในโรงพยาบาลรัฐบาลเขตจังหวัดระยอง
ลิขสิทธิ์ โสนันทะ และ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
  • บทความฟื้นวิชา
การดูแลโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์
  • รายงานผู้ป่วย
การจัดการผู้บาดเจ็บจำนวนมากจากเหตุระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า: รายงานกลุ่มผู้บาดเจ็บ
ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ นิติ เมธีศิริวัฒน์ วันปรีดี ตันเสนีย์ กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ และ ณัฐ ไกรโรจนานันท์
การผ่าตัดเนื้อตายของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ด้วยการส่องกล้องผ่านทาง กระเพาะอาหาร: รายงานผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์ คามินหริณวรรณ ธีรนันท์ สรรพจิต และ กฤษณ์ อุปัชฌาย์
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 71 No 2 (2018): April-June, 2018
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์