บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในทารกแรกเกิด ที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปุญญิสา  บุญเพ็ง   บุญชัย  บุญวัฒน์   ชาญชัย  ไตรวารี และ ไข่มุกด์  ช่างศรี
ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร
วีระยุทธ  บุญเกียรติเจริญ   บุญเติม  แสงดิษฐ และ ทศพร  วิมลเก็จ
การศึกษาหาความผันแปรของหลอดเลือดสมองบริเวณฐานสมอง ในผู้ป่วยที่มารับการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อนุชิต  รวมธารทอง   ปัณวรรธน์ พจนปรีชา   อนงค์รัตน์  เกาะสมบัติ   จิตต์รณี  หะวะนิช และ ศุภขจี  แสงเรืองอ่อน
การประยุกต์โปรแกรมการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดเพชรบุรี
กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ วรัฏฐา  เหมทอง  พรทิพย์  พาโน  ประกายรัตน์  ทุนิจ  ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร และ สัณฐิตาพร  กลิ่นทอง
การทดลองใช้งานและประเมินผลสายรัดห้ามเลือดกึ่งอัตโนมัติแบบเฟืองกล
ปิยดา  วิริเยนะวัตร์   สุธี  อินทรชาติ   นิติ  เมธีศิริวัฒน์   กิตติศักดิ์  แสนประเสริฐ และ สุธี  พานิชกุล
  • บทความฟื้นวิชา
สายรัดห้ามเลือดในสนามรบ (Military Tourniquet)
วศิน  วาสิกะสิน
โรคกลากในทหาร
วชิราภรณ์  ไทยประยูร คทาวุธ  ดีปรีชา  สุพิชญา ไทยวัฒน์ และ วิโรจน์  เจียมจรัสรังษี
  • รายงานผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ กรณีที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะรกแทรกติด ร่วมกับภาวะตกเลือดหลังคลอดจำนวนมาก
สมบัติ  ศักดิ์สง่าวงษ์
ถุงน้ำธรรมดาในกระดูกบริเวณส่วนหน้าของขากรรไกรล่าง: รายงานผู้ป่วย
พรภพ  รัตนอาภา
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 71 No 3 (2018): July-September, 2018
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์
097-138-0938
rtamedj@pcm.ac.th
กองบรรณาธิการ เวชสารแพทย์ทหารบก 
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400