บรรณาธิการแถลง
สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2552-2560
พนา  กล่ำคำ  รุตติ  ชุมทอง   จเร  เกียรติศิริชัย   สุพิชา  วงษ์พู   ไนยรัฐ  ประสงค์สุข    ธีรยสถ์ นิมมานนท์ และ ปริยนันทน์ จารุจินดา
การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
ธรรมสรณ์  เจษฎาเชษฐ์   คมภูศิษฐ์  มนต์แก้วอักษร   อรรถสิทธิ์  สิทธิถาวร   ธง  พงษ์หาญยุทธ    และ อารมย์  ขุนภาษี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียงจากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ
สลีลา  วิวัฒนิวงศ์คทาวุธ  ดีปรีชา   ลิขสิทธิ์  โสนันทะ และ วีรภัทร  มาเมือง
การวัดปริมาณยา Rivastigmine รูปแบบแผ่นแปะด้วยวิธีที่ประหยัดและรวดเร็ว โดยการวัดการดูดกลืนความเข้มแสง
ณัฐพล  ใจสุภา และ ศราวุธ  จินดารัตน์
  • บทความฟื้นวิชา
จุดเหอกู่และบทบาทในการรักษาจากหลักฐานเชิงประจักษ
วัชรภัสร์  มณีฉาย และ อานนท์วรยิ่งยง
การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจในผู้สูงอายุและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอก
เมธี  จินะโกฎิ และ การันต์  พงษ์พานิช
  • รายงานผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ กรณีที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะรกแทรกติด ร่วมกับภาวะตกเลือดหลังคลอดจำนวนมาก
สมบัติ  ศักดิ์สง่าวงษ์
กรณีศึกษาการเกิดแอ็งจิโอเอดีมาจากยาดอกซาโซซิน
พรวลัย  บุญเมือง   วิชัย  สันติมาลีวรกุล และ ปานรดา  นวลโสภาภณ
โรคซาร์คอยด์ในช่องปากและระบบทางเดินหายใจ
พิมสิริ พูลสุวรรณ   สุประกิต  จิรารัตน์วัฒนา   ปุณวิศ  สุทธิกุลณเศรษฐ์ และ ไพลิน  พวงเพชร
ผู้ป่วยโรคหนังแข็งเกิดร่วมกับรอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก
รสิตา  อัศดามงคล   อรยา  กว้างสุขสถิต   ปุณวิศ  สุทธิกุลณเศรษฐ์ และ ปิ่นนรี  ขัตติพัฒนาพงษ์
การสอบสวนการระบาดของวัณโรคปอดในหน่วยงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ และ พิชญา  พรรคทองสุข
  • ดัชนี
ดัชนีเรื่อง
ดัชนี ผู้นิพนธ์
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 71 No 4 (2018): October-December, 2018
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์
097-138-0938
rtamedj@pcm.ac.th
กองบรรณาธิการ เวชสารแพทย์ทหารบก 
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400