สุธี พานิชกุล
  • นิพนธ์ต้นฉบับ
การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดหลังจากทำงานในรอบวันในคนงานโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหารแห่งหนึ่ง
ทศพร  เอกปรีชากุล   คทาวุธ     ดีปรีชา    สว่าง   แสงหิรัญวัฒนา และ สุนทร ศุภพงษ์
ความหลากหลายทางกายวิภาคของเส้นเลือดแดงของตับและเส้นเลือดดำปอร์ตัล โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ของตับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
ชัชชาญ  คงพานิช, ศิรินภา  บำรุงนา และศุภขจี  แสงเรืองอ่อน
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของมวลกระดูกของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2554 ก่อนและหลังจากได้รับการฝึกโดยใช้เครื่อง อัลตร้าซาวด์วัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
บุษบง หนูหล้า , พัชรพงศ์ พันธ์อุไร และศุภขจี  แสงเรืองอ่อน
อัตราความสำเร็จจากการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีในผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves' disease ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศิริรัตน์ คุณวุฒิดี, ตรีรัตน์ บุญญอัศดร และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
  • บทความฟื้นวิชา
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุ (urinary incontinence in elderly)
ปนิฏฐา นาคช่วย
  • ปกิณกะ
"Lovely Robot" นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยพิการราชการสนาม
ประสงค์ ล้อมทอง   อารมย์ ขุนภาษี  และ   สุธี พานิชกุล
Print ISSN : 0125-7722
Online ISSN : 2697-4134
ISSN
Vol 69 No 1 (2016): January-March, 2016
กองบรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก
ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
097-138-0938
สำนักงานเวชสารแพทย์ทหารบก
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
rtamedj@pcm.ac.th
เวชสารแพทย์ทหารบก 
Royal Thai Army Medical Journal
ยินดีต้อนรับสู่ Royal Thai Army Medical E-Journal Online

เอกสารการส่งบทความ
บรรณาธิการ : พ.อ.ผศ. ศราวุธ จินดารัตน์